Hitit Topada Yazıtı - 4


L'inscription hiéroglyphique de Top-ada
Archiv Orientalni, Vol. XVII, 1949, Praha
Pages.117-152  Par H. E. Del Medico

[Acıgöl yakınlarında 1934 yılında ortaya çıkarılmış olan ve
Topada Yazıtı olarak bilinen  bu kaya yazıtı, aynı yıl,
"Revus Hittite et Asianique" isimli  dergide (sayfa. 247-250) fotoğraf ve ayrıntılı şekil çizimlerle yayınlanmıştır.]

(Archiv Orientalni, Vol. XVII, 1949, Praha'da

117-152. sayfaları arasında H. E. Del Medico tarafından
Fransızca olarak yayınlanmış, Safa Kaçmaz tarafından
Türkçeye çevrilmiştir.)

***

Hitit Topada Yazıtı:[ Büyük kıral,
ŠALAMULU,
Kahraman ecdat,
Büyük kıral

DUŠALAMU (Savaş) şefinden
Büyük Kıral’ın elçisi,
ona iki yandan bağlı,
ŠALAMULU (nun),
Kahraman ecdat,
(bu) yazıtını (kazıtmasını)
yazdırmasını emretti:
Ben, soyları olan,
kendim için
PARMINAH memleketinde
9 kırala Taçları(mın) önünde
Diz çöktürerek
Büyük kıral
Olmuş(um.)

Ve benim 5? Kıralım
Bir koyun sürüsü gibi beni takip ederek yaptılar
“Boyunduruk ve tahıl deposu” yolunu,

Dağların arasına barikat koyarak,
Kurduğum askeri güçle..
kendi namıma, yol kavşaklarındaki vergi noktalarına, rahip kıralları 'Sisu adamları'nın oraya yerleştirdim
Ve böylece AGUAS’a
Tamamen boyun eğdirmeye
And içtim
PARMINAH  yol ayrımında.

213) Fakat o benden çekindigi için,
Malını-mülkünü toplayıp gitti.
Görevlilerimin ‘Sisu adamlarını’  (geri dönmeye) çağırması üzerine,
bu (AGUAS), bana bağlı adamlara (bana) boyun eğerek ,
ekmeği bollaşsın diye, dönüp geldi.
Böylece, aramızdaki sınırların ordaki
çatal (yol ayrımın) da yemin etti.
Ve korkuyla da olsa, benimle anlaşma yoluna girdi.

308) Bunun üzerine, Sisu adamlarının kahin-kıralı (Aguas),
(sınırdaki anlaşmada)  (avucuyla) yere tohum saçtı (attı).
Böylece, adamlarım tarafından korunacak olan depoların tahıl ürünlerinin  yarısını (bana vermeye) razı oldu.
Bundan sonra, çekindiği için, o  2 (...) alıp, yazı
ve mühürle (kendini) korumak istedi.


314) Sonra, Adam (Aguas), Parminah kapılarına kadar gelip, memleketin kapılarının direklerinin önünde kapanıp baş eğdi;
benim kutsal ve tapılan memleketimin önünde eğildi.
Hava para-vergisini (bana) ödedikleri zaman, Sisu’nun bütün büyüklerine, kapıların direkleri (sunakları) önünde (rituel olarak)  ekmek ve tuz verdim.
Artık, Sisu, bana bağlıdır,
(memleket) sınırlarıma göz kulak olacaktır.

408) Büyük Aguas, bana gelip, üç kere baş eğdigini söyledi:
Bir kere gök tanrılarına,
Bir kere  ataların tanrılarına,
Bir kere (tahıl) ürünlerin(in) tanrılarına
ve kendilerine et (kurban)  kesilen ve (ürün) sunulan bütün oteki tanrılara.

(Bunun üzerine) ben de, X (...tanrının) tapınağında onu (kutsadım), yücelttim.
Bu (ritüelde- törende) X (..tanrı),
Kahin-kıral(Aguas)ın geçmişte,
Sisu’nun (Parminah’la olan) sınır (geçişlerini) yakıp yıkmasıyla ilgili
Yol çatı (yol çatalı)  konusunda (ki (‘gunahları’nı)
iki kere  (yeni bir karar sunarak) affetdi.
O, Sisu ülkesinde tapılan kıral (Aguas), geri dönüşü olmayan 3 kararı, kıral sarayının görevlileri huzurunda, (uygulayacak).
Sisu memleketinin (kapılarının) direklerinin (sunaklarının) önüne götüreceği  yaşlılarıyla birlikte, Sisu  büyükleri (yaşlıları?) önünde bu 3 kararı tekrarlayacak.

508) (Parminah ile Sisu arasındaki yol çatında olan)  (çatal) sınır konusunda, tarafımdan 3 kere yapılan ciğer falında sonuç şöyle çıktı:
“ Bu sözleri, (memleketin) kapı direklerine kazıyıp onları kutsatacaksın!”

512) Kutsanma sırasında, Sisu’nun  görevlileri (‘koşucuları’) , vergilerini ödemek için, Parminah ülkesinin kapılarına geldiler.
Baş eğerek, benim kutsal, tapılan ülkemin (kapılarının)  önünde, ibadet ettiler.
(Oraya) bir koyun sürüsü gibi geldiler.
Sisu ülkesinin bütün kutsalları, güçlüleri, Parminah’a
hava parasını  (‘Hava vergisi’) ödemeye geldiklerinde
kapı sunaklarının önünde onlara ekmek ve tuz verdim.
Ben  düşmanlarıma düşmandım, (ama ) kurulan bu yeni bağlantı ile, onlara karşı çıkabilecek bütün kötüler ve kötülükler uzaklaşacaktır.

612) Eğer onlar (eski düşmanlıklar,kötülükler.. )  yeniden ortaya çıkacak olurlarsa, her şeye karar veren, her şeyi yıkabilen yetki sahibi ve  (kapıların önündeki) sunaklarda oturan   gök tanrıları, (böyle yapanları) güçsüz kılarlar
ve (Sisu adamları) her gelenin şiddetine  uğrar.
Öyleyse, memleketimin  emreden gök tanrısı,
atalarımın tanrısı, sert, tahılların-yeşilliğin tanrısı,
ve (etli hayvan)  kurban edilen, ürün sunulan bütün öteki tanrılar, (Parminah’ın kapılarındaki) sunaklarda oturan kutsal güçler, düşmanın tanrılarını  paramparça edeceklerdir.

(Parminah)ın  emreden gök tanrısı, ataların güçlü tanrısı, tahılının ve yeşilliğinin tanrısı, kendilerine et ve  (tahıldan, bitkiden ) ürün sunulan tanrıları kutsaldırlar.

710) Her kim ki , benim   oluşturduğum evi (düzeni), bağımlı kılmaya  (yok etmeye, gücünü kırmaya) kalkışırsa, (Parminahın kapılarındaki) sunaklarda yaşayan tanrısal  güçler, büyük yangın çıkarsın, saldırganları (oğullarını..)  yıkıp geçsinler!


801) Her kim ki, o isterse tapılan bir kıral olsun,
yıkıcılığa kalkışırsa, gelip de, (Parminah’ın veya Sisu’nun kapılarındaki ) benim  APPA görevlilerimin zenginliklerini almaya kalkarsa, emreden gök tanrısı, ataların tanrısı, tahıl-yeşillik tanrısı ve  kendilerine kurban kesilip ürün sunulan bütün öteki tanrılar, onların taşının üstünde taş bırakmasın!

812) Her kim ki, ister (herhangi bir ) adam, isterse tapılıp korkulan bir kıral olsun, Appa görevlilerimin  topladığı zenginliğe göz koyar,almaya kalkarsa, emreden gök tanrısı, ataların tanrısı, tahıl-yeşillik tanrısı ve  kendilerine kurban kesilip ürün sunulan bütün öteki tanrılar, onun memleketini, evlerini  yerle bir etsin!] 


Eski Anadolu’da Haberleşme

ESKİ ANADOLU'DA KÖLELİK MÜESSESESİ-1
ESKİ ANADOLU'DA KÖLELİK MÜESSESESİ-2

Asur Ticaret Kolonileri Devrinde kadın -1
Asur Ticaret Kolonileri Devrinde kadın -2
Eski Toplumda “Monogami” ..
KANiŠ KARUMU KARARIYLA NiŞAN BOZULMASI


YERLi HALK iLE ASURLU TÜCCAR...-2
YERLi HALK iLE ASURLU TÜCCAR...-3

ANADOLU’DAKİ ESKİ ASUR KOLONİ MAHKEMELERİ

MISIR SAVASl'NA KADAR ANADOLU-1
MISIR SAVASl'NA KADAR ANADOLU-2


Hitit Topada Yazıtı-1
Hitit Topada Yazıtı-2
Hitit Topada Yazıtı-3
"Göksel Kıraliyet" :Hitit Motiflerinden Hıristiyan Motiflerine..
Hitit tanrısı Ullikummi’nin Doğuş Ilahisi
«Hitit Efsaneleri»
Hitit Kraliçesinin 'Kardeş Kocası'
Hattuşa Kıralı "Kussara'lı Adam"
HATTUŞiLi VASİYETİ Üzerine
HATTUŞiLi VASİYETİ Üzerine-2
HATTUŞiLi VASiYETi Üzerine-Açıklama Notları
HİTİT KRALLIĞI'NDA VELİAHDIN BELİRLENMESİ

Eski Hitit Dönemine Ait Bir Ferman


İnsan kurban edilen bir Hitit ritüeli üzerine-1
İnsan kurban edilen bir Hitit ritüeli üzerine-2
İnsan kurban edilen bir Hitit ritüeli üzerine–3
Akkad Ayinleri
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !